รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ฟื้นฟู 2019-06-30

อ.คทาวุธ อดุลย์ถิระเขตต์ นมัสการฟื้นฟู
โดย ทีมนมัสการ
โดย อ.คทาวุธ อดุลย์ถิระเขตต์
       อ.ประทานพร สันติพจนา

นมัสการภาคบ่าย