รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-06-16

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : รู้จักพระเจ้าของเรา
เอเฟซัส 3:14-19
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย