รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-05-06

ศจ.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : สุดใจ สุดจิต สุดความคิด สุดกำลัง
มาระโก 12:30
โดย ศจ.โพ้นนที นิตยภูมิ