ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2012-07-22

หัวข้อ: พระพรแห่งการสรรเสริญ
สดุดี 103:1-5,17-18

โดย ศจ.วิชัย จันทร์หิรัญโชติ