รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-04-15

ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ หัวข้อ : ครอบครัวกับการรับใช้
โยชูวา 24:15
โดย ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ