รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-04-01

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : The Last Lecture
กิจการฯ 20:24
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์