รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-03-18

อ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : เข้าสู่ธรรม ธรรมสู่ชีวิต
กาลาเทีย 6:4
โดย อ.พรเพ็ญ สุปินะ