ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2012-07-15

หัวข้อ: คุณค่าของเพลงสรรเสริญพระเจ้า
อพยพ 15:1-3

โดย ศจ.สันติ แดงเรือน