รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2018 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-01-28

คศ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร หัวข้อ : พระเยซูทรงรักคนบาป
มัทธิว 9:9-13
โดย คศ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร