รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-01-28

คศ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร หัวข้อ : พระเยซูทรงรักคนบาป
มัทธิว 9:9-13
โดย คศ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร