รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2018 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-09-10

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ยินดีในพระวจนะของพระเจ้า
สดุดี 119:161-168
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน