รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2017 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-09-10

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ยินดีในพระวจนะของพระเจ้า
สดุดี 119:161-168
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน