รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-08-06

ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ หัวข้อ : อะไรๆ ก็แม่
1 โครินธ์ 13:4-7
โดย ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ