รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนายน 2017 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-06-18

อ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
กาลาเทีย 5:16-26
โดย อ.จิตรลดา ถาวรกุล