รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กรกฎาคม 2017 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-06-18

อ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
กาลาเทีย 5:16-26
โดย อ.จิตรลดา ถาวรกุล