รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤษภาคม 2018 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-06-11

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
กาลาเทีย 5:16-26
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน