รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กรกฎาคม 2017 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-06-11

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
กาลาเทีย 5:16-26
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน