รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-06-04

อ.สิริวรรณ อานุภาพโยธา หัวข้อ : แหล่งแห่งชีวิต
กาลาเทีย 5:16-26
โดย อ.สิริวรรณ อานุภาพโยธา