รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ตุลาคม 2018 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการวันระลึกบรรพชน 2016

By: ดารณี วราเศรษฐ์.

Grave Yardหัวข้อ: เมล็ดแห่งความเชื่อ
ฮีบรู 11:1-13, 39-40

โดย คศ.ดารณี วราเศรษฐ์