รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการวันระลึกบรรพชน 2016

By: ดารณี วราเศรษฐ์.

Grave Yardหัวข้อ: เมล็ดแห่งความเชื่อ
ฮีบรู 11:1-13, 39-40

โดย คศ.ดารณี วราเศรษฐ์