รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการวันศุกร์ประเสริฐ 2016

By: ศึกษา เทพอารีย์.

Good Fridayหัวข้อ: พระเจ้าข้า ขอโปรดยกโทษ
ลูกา 23:33-34

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์