รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการวันตั้งพิธีมหาสนิทฯ 2016

By: สันติ แดงเรือน.

Holy Communionหัวข้อ: อาหารมื้อสุดท้าย
ลูกา 12:15-20

โดย ศจ.สันติ แดงเรือน