รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

สิงหาคม 2018 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ วันพุธรับเถ้า 2016

Family of Godหัวข้อ: จงกลับใจใหม่
อิสยาห์ 59:1-4, 7-10
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์