ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการวันระลึกบรรพชน

Family of Godหัวข้อ: ชีวิตที่มีเกียรติ
สดุดี 112:1-6
โดย คศ.ทวิพงศ์  พันธุพงศ์

พิธีระลึกถึงบรรพบุรุษ และบรรพชนแห่งความเชื่อ