รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการวันระลึกบรรพชน

Family of Godหัวข้อ: ชีวิตที่มีเกียรติ
สดุดี 112:1-6
โดย คศ.ทวิพงศ์  พันธุพงศ์

พิธีระลึกถึงบรรพบุรุษ และบรรพชนแห่งความเชื่อ