รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการวันศุกร์ประเสริฐ

Family of Godหัวข้อ: 3:30:3
มัทธิว 27:32-54
โดย ศจ.ดร.ศึกษา  เทพอารีย์