ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการวันศุกร์ประเสริฐ 2021

By: สันติ แดงเรือน.

Good Fridayหัวข้อ: เจ็ดคำตรัสของพระคริสต์บนไม้กางเขน
ลูกา 23:43-46

โดย ศจ.สันติ แดงเรือน