ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการวันตั้งพิธีมหาสนิทฯ 2021

By: ทวิพงศ์ พันธุพงศ์.

Holy Communionหัวข้อ: อาหารมื้อสุดท้าย
มาระโก 14:12-21

โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์