ก้าวต่อไป || Moving Onward

กุมภาพันธ์ 2021 : เดือนก้าวแห่งความรัก

นมัสการ วันพุธรับเถ้า 2021

Ash Wednesdayหัวข้อ: เพราะความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:1-3, 8-13
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล