รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มีนาคม 2019 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ วันพุธรับเถ้า 2019

Family of Godหัวข้อ: กลับมาสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้า
โฮเชยา 14:1-9
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน