รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ตุลาคม 2018 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการวันระลึกบรรพชน 2018

By: ทวิพงศ์ พันธุพงศ์.

Grave Yardหัวข้อ: วันแห่งการระลึก
เฉลยธรรมบัญญัติ 32:7

โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์