รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ วันพุธรับเถ้า 2017

Family of Godหัวข้อ: ลักษณะชีวิตที่พระเจ้าต้องการ
อิสยาห์ 58:8-12
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน