ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤษภาคม 2020 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

นมัสการ วันพุธรับเถ้า 2017

Family of Godหัวข้อ: ลักษณะชีวิตที่พระเจ้าต้องการ
อิสยาห์ 58:8-12
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน