รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กรกฎาคม 2017 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ วันพุธรับเถ้า 2017

Family of Godหัวข้อ: ลักษณะชีวิตที่พระเจ้าต้องการ
อิสยาห์ 58:8-12
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน