รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2018 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการส่งท้ายปี 2016

นมัสการส่งท้ายปี 2016
"สิ่งเก่าๆ ก็ล่วงไป"
2 โครินธ์ 5:17

โดย: คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์