รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการส่งท้ายปี 2016

นมัสการส่งท้ายปี 2016
"สิ่งเก่าๆ ก็ล่วงไป"
2 โครินธ์ 5:17

โดย: คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์