รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

Christmas Eve 2016

Christmas 2016
"Miracle of Love Christmas"

โดย: ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์