ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2014-11-16

Paul SmithJesus, The Restorer Of The Fallen
John 21:15-19
Paul Smith