รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2013-12-01

Paul SmithJesus Is the Lord of All
John 13:12-17
Paul Smith