รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2013-11-17

Paul SmithJesus is The Servant
John 13:1-17
Paul Smith