รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2013-11-03

PaulSmithJesus is The King
John 12:12-15
Paul Smith