รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2013-10-20

Paul SmithJesus is The Entrance of The Sheep-pen
John 10:1-5, 7-9
Paul Smith