รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2013-06-16

Paul SmithJesus is The Man of Truth
John 7:14-18
Paul Smith