ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English service 2013-06-16

Paul SmithJesus is The Man of Truth
John 7:14-18
Paul Smith