รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

English service 2013-06-09

Paul SmithJesus is The Holy One of God
John 6:65-69
Paul Smith