รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2013-04-28

Johnny DammonHow Will You Be Remembered By God?
John 12:23-26
Johnny Dammon