ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English service 2013-04-28

Johnny DammonHow Will You Be Remembered By God?
John 12:23-26
Johnny Dammon