รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2013-04-14

Paul SmithJesus is The Master Teachers: Part 2
John 12:44-50
Paul Smith