ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English service 2013-03-10

Ned StewartJesus' Kingdom Prayer
Matthew 6:9-13
Ned Stewart