รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2013-03-10

Ned StewartJesus' Kingdom Prayer
Matthew 6:9-13
Ned Stewart