รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2013-01-20

Paul SmithTitle: Jesus is the Lamb of God
 John 1:29-36
Preacher: Paul Smith