ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

English Service 2021-10-17

Rev. Anne E. Gregory Where Were You When I Laid the Foundations?
Job 38:1-7
By Rev. Anne E. Gregory

Full Service