ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

English Service 2021-07-04

Aj.Motan Konyak Are You an Active Christian?
James 1:21-27
By Aj.Motan Konyak

Full Service