ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

English Service 2021-06-27

Aj.Motan Konyak The Worth of Obedience and Self-Discipline
Psalm 23
By Aj.Motan Konyak

Full Service