ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

English Service 2021-04-25

Aj. Motan Konyak In the Image of God
Genesis 1:26-27
By Aj. Motan Konyak

Full Service