ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

English Service 2020-10-11

Motan Konyak The Battle Belongs to God
1 Samuel 17:40-50
By Aj. Motan Konyak

Full Service