ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English Service 2020-06-07

Rev. Anne Gregory Authority Means “Followability”
Matthew 28:16-20
By Rev. Anne Gregory

Full Service