รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English Service 2019-11-24

Rev. Dr. Steve Taylor Why Do Christians Suffer?
2 Corinthians 5:10
By Rev. Dr. Steve Taylor

Full Service

Sermon