รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English Service 2019-11-17

Rev. Anne Gregory All Our Temple
Luke 21:5-19
By Rev. Anne Gregory

Full Service

Sermon