รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English Service 2019-10-27

Rev. Anne Gregory Look Who’s Unworthy Now
Luke 18:9-14
By Rev. Anne Gregory

Full Service

Sermon