รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English Service 2019-09-22

Rev. Anne Gregory True Riches
Luke 16:1-13
By Rev. Anne Gregory

Full Service

Sermon