รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English Service 2019-08-25

Motan Konyak Running Well, Finishing Strong
2 Timothy 4:6-8
By Motan Konyak

Full Service

Sermon